Jdi na obsah Jdi na menu

Vítáme Vás na zpravodajském webu České nezávislé tiskové kanceláře RT PRESS

Česká nezávislá tisková kancelář RT PRESS, byla založena v září roku 2000 po ukončení tehdejší televizní  společnosti RT+.

 

Zpravodajství České nezávislé tiskové kanceláře  je nezávislé a nestranné. Převážnou část našich redaktorů a zpravodajů tvoří osoby se zdravotním postižením a proto jim patří za jejich práci a úsilí obrovské poděkování.

 

Zpravodajstvím se rozumí veškerá produkce redakcí ČNTK RT PRESS, tedy zejména textové zprávy, fotografie,  infografika, zvuky, videa, databáze, web RT PRESS . Zpravodajstvím ČNTK jsou speciální služby, které jsou produkcí redakcí ČNTK, jako je zejména šíření tiskových zpráv bez zásahu redakce a ve vyjimečných případech jejich zpracovávání.

 

Všichni zpravodajové, fotoreportéři, redaktoři a externí spolupracovníci odpovídají za objektivitu každé informace a za zachování vysokého profesionálního a etického standardu. Každá zpráva ČNTK RT PRESS musí být ověřená nejméně ze dvou zdrojů.

 

Ve svých zprávách ČNTK RT PRESS důsledně a vždy uvádí zdroj informací.

 

Anonymní zdroje ČNTK RT PRESS využívá jen v případě, že informaci nelze získat otevřenou cestou a že tato informace je podstatná pro zprávu. Anonymní zdroj nesmí být zdrojem názoru, obvinění nebo spekulace.

 

Redaktoři ČNTK RT PRESS v souladu se zákonem chrání důvěrné zdroje informací. Jejich identitu jsou povinni sdělit pouze řediteli redakce.

 

Žádný obsahový zásah do fotografií, zvuků a videí ČNTK RT PRESS není povolen. Výřez fotografie, sestřih videa nebo audia nesmí zkreslit původní sdělení. Citáty musejí obsahovat nejvýstižnější sdělení citované strany.

 

Ve zprávách o střetu názorů ČNTK RT PRESS zásadně referuje o stanoviscích všech zúčastněných stran, ale současně se brání zneužívání tohoto pravidla okrajovými skupinami.

 

Redaktoři ČNTK RT PRESS respektují právo osob na soukromí a chrání zvláštní práva nezletilých, a to ve všech médiích podle jejich povahy. Nesmějí získávat informace, fotografie, audia či videa zastrašováním, obtěžováním, úskokem nebo vytrvalým pronásledováním. Výjimky (skrytá kamera) je možné učinit s ohledem na veřejný zájem a jen po předchozím schválení ředitele redakce.

 

Obrazové informace (fotografie, videa, grafika) musejí respektovat osobnostní práva, kontext a předpokládané užití (například na webech dostupných dětem).

 

Zprávy nesmějí být ovlivněny soukromými nebo obchodními zájmy redaktorů. Redaktoři ČNTK RT PRESS nesmějí bez souhlasu ředitele redakce zařazovat do zpravodajství informace, jež se týkají jejich osoby, jejich ekonomických zájmů nebo jejich nejbližšího okolí.

 

O konfliktu zájmů nebo možném konfliktu zájmů jsou redaktoři povinni okamžitě informovat svého přímého nadřízeného a ředitele redakce a řídit se jejich pokyny. Mezi opatření ze strany ČNTK RT PRESS může být i dočasné převedení na jinou, stejně kvalifikovanou a honorovanou redakční práci. Bez informování a souhlasu ředitele redakce nesmějí krýt akce, u nichž hrozí podezření z podjatosti, ani se podílet na rozhodování o způsobu jejich krytí či následném zpracování takových informaci.

 

Zpravodajové a redaktoři nesmějí využívat informace o finančních záležitostech, které získali s předstihem před všeobecným zveřejněním, a nesmějí je předat jiným.

 

Žádosti policejních orgánů o uveřejnění událostí nebo pátrání, mají absolutní přednost před jakoukoliv jinou publikací

 

Zpravodajové a redaktoři ČNTK RT PRESS dodržují presumpci neviny. Podezřelý nesmí být před pravomocným rozsudkem označen za viníka. Oběti neštěstí nebo zločinů mají nárok na ochranu své identity (zejména jmen a podob), pokud nejsou významnými osobami. Identita dětí a nezletilých je v souvislosti s trestnými činy ve zpravodajství odhalena jen, pokud to je v jejich zájmu (například policejní pátrání po pohřešovaných).

 

Přijímání a poskytování výhod jakéhokoli druhu, které by mohlo ovlivnit nezávislost zpravodajství, je zakázáno. Jakékoli pozvání, sponzoring nebo výjimečný dar lze přijmout jen s předchozím výslovným souhlasem ředitele redakce.

 

Pracovníci ČNTK RT PRESS mohou se souhlasem ředitele redakce vyvíjejí politickou činnost a další aktivity ale nesmí ohrozit pověst nestrannosti České nezávislé tiskové kanceláře RT PRESS. To se týká i zveřejňování názorů a postojů na internetu, včetně všech sociálních sítí.

 

logowebarch.jpg

 Číslo ISSN 2571-0745